Contabil

Contabil :

Contacteaza: Contabil

primariafaraoani@gmail.com

_____________________________________________________________________________

 ATRIBUTII

 

Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie a primariei si bugetul centralizat de venituri si cheltuieli al comunei;

Tine evidenta executiei bugetului comunal, a bugetului fondurilor speciale si a mijloacelor extrabugetare;

Primeste centralizatoarele borderourilor desfasuratoare de incasari din impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului local de la organele fiscale ale consiliului local (casier), dupa ce au fost verificate de catre operatorul de rol, pe care le inregistreaza in registrul de partizi- venituri al comunei.

Contabilul primariei discuta cu casierul asupra veniturilor incasate direct in contul de disponibil al bugetului local, prin virament de la terti din popriri sau alte incasari ce reprezinta venituri ale bugetului local.

Confrunta  de doua ori pe saptamana  carnetul chitantier cu borderourile desfasuratoare ale casierului incasator;

Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor pe baza de documente, prin care se reflecta modificari ale patrimoniului primariei;

Intocmeste actele justificative si documentele contabile;

Asigura efectuarea incasarilor si platilor in numerar sau prin conturile deschise la trezoreria operativa;

Urmareste incadrarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare, aprobate potrivit bugetului primariei pe structura clasificatiei bugetare;

Face propuneri pentru virari de credite si solicitarea unor alocatii suplimentare de credite pentru efectuarea unor activitati noi care apar pe parcursul trimestrului;

Intocmeste  formele de restituire, compensare si virare a plusurilor de incasari in conditiile legii;

Intocmeste situatii operative privind incasarile realizate la principalele impozite si taxe din perioadele determinate;

Pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor chitantiere si asigura pastrarea tuturor documentelor privind incasarile si varsamintele efectuate de casier;

Intocmeste lunar statelede plata a salariilor si altor drepturi cuvenite personalului primariei si consilierilor comunali;

Efectueaza cel putin odata pe luna controlul inopinant al casei si intocmeste un proces-verbal de constatare;

Efectueaza periodic controlul gestiunilor de valori materiale informand consiliul local asupra abaterilor constatate cu acest prilej;

Raspunde de desfasurarea lucrarilor de inventariere, de valorificarea rezultatelor inventarierii, de  intocmirea formelor legale privind clasarea si declasarea bunurilor materiale, facand propuneri pentru recuperarea pagubelor din domeniul public;

Intocmeste darea de seama contabila asupra executiei bugetului comunal, a mijloacelor extrabugetare si din fonduri speciale legal constituite la nivel comunal la termenele stabilite;

Asigura pastrarea in bune conditii a arhivei;

Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor publici conform Legii nr. 7/2004;

Indeplineste orice alte atributiuni legate de activitatea financiar-contabila a primariei.